کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی از کلیه ی دستگاههای اجرایی استان بازدید سرزده به عمل آوردند .    
 در راستای اجرای بخشنامه ی شماره 9308186 مورخ 95/05/10 سازمان اداری و استخدامی کشور ، موضوع ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان و حسب دستور استاندار به مدیر کل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی ، در خصوص بازدید میدانی از کلیه ی دستگاههای اجرایی استان ، این اداره کل در هفته گذشته کلیه ی ادارت جنوب استان را مورد ارزیابی و بازدید قرار داد و این امر در سایر ادارات استان کماکان ادامه دارد .
انجام بازدید های سرزده و بازرسی های مستمردر راستای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ، از برنامه های اصلی دفتر بازرسی است که در ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی نقشی اساسی دارد .