مدیر کل دفتر بازرسی از ادارات شهرستان جیرفت بازدید به عمل آورد. در این راستا جلساتی با مدیران دستگاههای شهرستان برگزار و سپس از کلیه واحدهای آن دستگاه بازدید انجام شد.آقای اشک ضمن بیان مطالب خود در خصوص وضعیت موجود ، جهت ارسال به موقع فرم های ارزشیابی تاکید کرد . وی در ادامه از بیمارستان قائم شهرستان بازدید نمود و آقای دکتر دریجانی ؛ مدیر بیمارستان مشکلات را مطرح کرد که مقرر شد  پیگیری و مساعدت لازم از طریق مبادی ذیربط   انجام شود .