جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری ، بعد از فرآیند ارزیابی عملکرد استانداری (جشنواره شهید رجایی) ، با همین منظور و با حضور مدیران کل و کارشناسان ارزیابی عملکرد دفاتر مختلف استانداری ، راس  ساعت یازده صبح در محل سالن پیامبر اعظم (ص) تشکیل شد .
در این جلسه ابتدا مدیر کل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی گفت :از اینکه تک تک ادارات کل در زمان تعیین شده اقدام به تکمیل نمودن مستندات کرده اند ، تشکر می کنم .وی افزود این امر باعث شد که وزارت کشور قبل از موعد تعیین شده فرآیند را تایید نمایدو در ادامه باید منتظر بررسی شاخص ها توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور باشیم.آقای اشک گفت :امیدواریم امتیازات خوبی را بتوانیم کسب نماییم.
 سپس امتیازات اخذ شده هر اداره کل قرائت شد و مدیران  کل ازعملکرد دفتر بازرسی در این فرآیند تشکر نمودند.