جلسۀ بررسی ارزیابی عملکرد ادارات کل ستادی استانداری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع ، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی و کلیه مدیران کل استانداری تشکیل شد.
رضا اشک مدیر کل دفتر بازرسی عنوان کرد :در بررسی صورت گرفته خوشبختانه همکاران و ادارات کل بیش از نود درصد شاخص ها را تکمیل نموده اند و بعد از بازنگری کمبود ها مرتفع گردید.
محمد جواد فدایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع گفت : ما انتظار داریم همچون سال های گذشته ، مستندات شاخص ها در موعد مقرّر تکمیل گردد و بالاترین نمره را اخذ نماییموی لزوم بر انجام بازنگری را مورد تاکید قرار داد.
فدایی تاکید کرد تا پایان وقت اداری سه شنبه بیست و هشتم فروردین ، تمامی نواقص احتمالی بایستی مشخّص و برطرف شوند.