پیش از ظهر امروز مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری در بازدید سرزده از اداره ثبت و احوال استان کرمان گفت ارائه خدمات با کیفیت در مدت کوتاه باعث رضایتمندی مردم و ایجاد توسعه پایدار در کشور میشود رضا اشک گفت میز خدمت در ادارات جهت  اطلاع رسانی صحیح و کوتاه نمودن بروکراسی اداری و صرفه جویی در زمان ارباب رجوع می باشد  رعایت حقوق شهروندی باید بصورت صحیح و با نظارت مستقیم مدیران دستگاهها به ارائه خدمات اقدام نماید
وی افزود  در راستای اجرای حقوق شهروندی در استان کرمان بازدید از ادارات ارائه دهنده خدمات وبررسی شیوه  خدمات رسانی  بصورت مستمر انجام و گزارشات منظم به استاندار محترم ارائه میگردد.
مدیر کل بازرسی تصریح کرد سازمان ثبت و احوال با خدمات نوین و اینترنتی در جهت ثبت و صدور کارت ملی هوشمند و شناسنامه خدمت رسانی  در شان شهروندان انجام میدهند .
مدیر کل سازمان ثبت و احوال استان زین الصالحین در ادامه گفت : اداره ثبت و احوال  با ایجاد زیر ساختها و استفاده از توان کارشناسان خود و برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان دولت  مراحل پیش ثبت نام   صدور کارت ملی هوشمند را با سرعت بیشتر انجام دهند و در حال حاضر شهروندان بدون اتلاف وقت میتوانند مراحل  ثبت و صدور کارت ملی هوشمند را هم از طریق دفاتر پیشخوان دولت با جه های مستقر در اداره پست و سایت اداره ثبت و احوال اقدام به ثبت نام نمایند واستفاده از خدمات بانکی فقط با استفاده از  کارت ملی هوشمند به زودی در سراسر کشور امکان پذیر خواهد بود .