ظهر امروز در بازدید مدیر کل دفتر بازرسی  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری کرمان   از اداره حمل نقل پایانه های  با حضور در میز خدمت از نزدیک روند خدمات رسانی این اداره را مورد بررسی قرار داد
مدیر کل بازرسی استانداری در این بازدید به اهمیت میز خدمت اشاره کرد و گفت میز خدمت  یکی از حقوق مسلم ارباب رجوع در ادارات است  وکوتاه شدن بروکراسی اداری و کوتاهتر شدن زمان رسیدگی به درخواست ارباب رجوع  را یکی  از اهداف میز خدمت در ادارات دانست و نظارت  کلیه مدیران بصورت مستقیم باید به نحوه پاسخگوئی  میز خدمت نظارت داشته باشند .
وی تصریح کرد پاسخگویی در میز خدمت باید  به سعه صدر و خوشرویی کامل انجام شود و نصب منشورحقوق شهروندی را در میز خدمت جهت مطالعه عموم  ضروری است و هر شهروند باید از حقوق خود اکاهی داشته باشد مطابق با آن ادارات با تکریم ارباب رجوع به پیگیری امور بپردازند.