رضا اشک مدیر کل بازرسی استانداری کرمان در بازدیدی که از اداره کل تعاون روستائی انجام داد گفت اگر تعاونیها وظایف خود را به درستی انجام دهند ارتقا چشمگیری در بخش کشاورزی و دامداری استان خواهیم داشت
وی گفت طبق دستور استاندار برنامه برای بازدید از کلیه دستگاههای اجرایی استان داریم و ایجاد محیط تعامل بین دستگاهها باعث هم افزایی و افزایش عملکرد کلیه دستگاهها در سطح استان خواهد شد و این بازدیدها در دستگاههای مرتبط با ارائه خدمات و کالا به شهروندان  در روزهای پایان سال  بصورت ویژه ای انجام خواهد شد.
اشک تصریح کرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تامین اقلام ضروری شهروندان درروزهای پایان سال باید با جدیت  پیگیری شود برنامه ریزی دقیق  از هرگونه کم فروشی و یا احتکار پیشگیری کرد وی گفت دستگاههای نظارتی مرتبط در تنظیم بازارنقش مهمی را در حمایت از حقوق شهروندان دارند
مدیکل بازرسی استانداری کرمان : گفت کیفیت اجناس ارائه شده باید در سطح مطلوبی قرارداشته باشد و این مهم را از وظایف اداره تعاون روستایی استان دانست و توجه بیشتر و حمایت ازتعاونیهای  روستائی استان را یکی از اهداف دولت در جهت ارتقا محصولات کشاورزی دانست