ظهر امروز مدیر کل بازرسی استانداری کرمان در جلسه ای با حضور تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل شد ضمن تسلیت ایام فاطمیه به پاسخگوئی دقیق به موارد ثبت شده در سفر ریاست جمهورمطابق با دستورالعمل ابلاغی نهاد تاکید کرد
اشک گفت دستگاههای اجرایی که بیشترین موارد ثبت شده را به خود اختصاص داده اند با تشکیل ستاد ویژه پاسخگویی در راهنمایی و مشاوره و رفع نیاز ارباب رجوع در ساعات اداری با حضور کارشناسان خبره  و نظارت مستقیم  مدیرهر دستگاه اهتمام ورزند.
وی تصریح کرد در این دستور العمل بصورت ویژه به مشخص نمودن یک خط تلفن جهت پاسخگوئی و مشاوره اشاره شده که شماره تلفن های دستگاهها متعاقبا اعلام میگردد.
اشک گفت با توجه به اینکه بیشترین موارد ثبت شده مربوط به شهرستان سیرجان می باشد از تشکیل ستاد ویژه پاسخگویی در آن فرمانداری خبر داد.
***
منصور مکی آبادی فرماندار شهرستان سیرجان  در ادامه جلسه گفت:مردم در سفر ریاست جمهور ثایت کردند همیشه یار و یاور دولت بوده و با حضور خود باعث دل گرمی هیئت دولت شدند
وی گفت :با ایجاد ستاد ویژه سفر و داشتن اختیارات بیشتر در حوزه شهرستان سیرجان به تمام درخواستها در اسرع وقت پاسخ داده میشود.