محمد جواد فدایی ظهرامروز از سامانه پاسخگوئی (سامد) ویژه سفر ریاست جمهور بازدید و روند ثبت موارد را از نزدیک پیگیری نمود.
مدیرکل بازرسی استانداری (اشک )گفت شهروندان میتوانند موارد ثبت شده در سامانه را با کد رهگیری در زمان تماس با 111پیگیری نمایند و ثبت موارد درخواستی همچنان ادامه دارد .
سجاد پورخراسانی مسئول سامد کرمان افزود تا ظهر امروز بیش از 6هزار تماس پاسخگوئی و بیش از 4هزار مورد در سامانه ثبت گردیده است .
وی گفت :کلیه شهروندان موارد ثبت شده را کمتر از یکماه آینده با ارائه کد ملی و یا کد رهگیری با تماس با سامانه 111 از روند ثبت مورد خود آگاه گردند .