صبح امروز با حضور اشک مدیر کل بازرسی سایت سامد ویژه پاسخگوئی سفر ریاست جمهور به استان کرمان آغاز به کارکرد.
مدیر کل بازرسی گفت ثبت درخواستهای مردمی سفر ریاست جمهور با تماس شهروندان با سامانه 111امکان پذیر می باشد.
وی گفت با برنامه ریزی انجام شده از ساعت 8صبح پنجشنبه 12بهمن ماه تا پایان سفر ادامه دارد.
وی تصریح کرد جهت تسریع در روند ثبت درخواست  کدملی شهروندان الزامی می باشد و در زمان تماس به اپراتور ارائه دهند.