باعنایت به سفر ریاست محترم جمهور به سیرجان در روزهای پنجشنبه و جمعه امکان برقراری ارتباط مردم با ریاست جمهور تنها سامانه پاسخگویی صدو یازده می باشد .
مدیر کل بازرسی و عملکرد استانداری گفت سایت پاسخگویی سامد با افزایش ظرفیت در طول سفر دو روزه  ریاست جمهور دردو شیفت کاری تا پایان جمعه شب سیزدهم بهمن ماه  نسبت به ثبت درخواست اقدام می کنند