اولین نشست رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با مسئولین بازرسی فرمانداری های سراسر استان کرمان برگزار و اولویت‌های اجرایی، راهبردها و برنامه های این مرکز در دولت دوازدهم تبیین شد.
وجه‌اله خدمتگزار رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولین بازرسی فرمانداری های سراسر استان کرمان، ضمن تبیین و تشریح اولویت‌های اجرایی، راهبردها و برنامه های مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور در دولت دوازدهم، انتظارات خود را از همکاران استانی مطرح کرد .