تعامل مراکز دانشگاهی  با ستاد بحران استانداری
روز گذشته طی جلسه ای دردفتر استاندار  مدیر کل دفتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات استانداری  و مدیران دانشگاهها ی استان مقررشد در زمان بحران  تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزشی با هماهنگی  ستادبحران استانداری باشد.
مدیر کل بازرسی و شکایات استانداری  باژیان گفت : تعطیلی مراکز دانشگاهی در زمان بحران باید با مصوبه ستاد بحران استانداری انجام گیرد و  دانشگاه باهنر بعنوان رابط مراکز دانشگاهی و ستاد بحران دستورالعملهای صادره را به سایر مراکز دانشگاهی ابلاغ نماید.