بازدید مدیرکل ارزیابی و پاسخگویی به شکایات و تیم کارشناسی استانداری  از کشتارگاه شهربابک و عدم رعایت اصول کشتار در این کشتارگاه جلسه ای فوری با حضور مدیران ذیربط شهرستان تشکیل و  وضعیت کشتارگاه شهربابک مورد بررسی قرار گرفت
باژیان  خاطر نشان کرد :مردم شهربابک شایسته دریافت سبد امنیت غذایی سالم می باشند در این خصوص حسب دستور استاندار محترم این مهم بایستی توسط شورای سلامت و امنیت غذایی عملیاتی شود.
مدیر کل بازرسی استانداری گفت  سلامت و  امنیت  غذایی مردم یکی از پراهمیت ترین موضوعات بازرسی استانداری می باشد ودر این مبحث باکوچکترین  موردی که  این امنیت و سلامتی را به خطر می اندازد  شدیدا  برخورد خواهد شد .
وی گفت این کشتارگاه ظرف مدت تعیین شده با نظارت کارشناسان شهرداری به استانداردهای مشخص اعلام شده و مورد نیاز خواهد رسید در غیر اینصورنسبت به تعطیلی این مکان اقدام خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استانداری گفت مقررشدتا شش ماه آینده با پیگیری فرماندار شهربابک  و همکاری ادارات وابسته نسبت به راه اندازی کشتارگاه جدید اقدام و سلامت غذایی مردم را تامین می نمایند  .