سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد ) که باحضور ریاست محترم جمهور افتتاح شد در ادامه روندخدمات بهتر و تاکید استاندار محترم  بر دولت شیشه ای و پیگیری  های انجام شده توسط مدیر کل بازرسی و پاسخگویی در تکریم ارباب رجوع امکان ارتباط مستقیم ارباب رجوع را باحضور مسئولین استان و پاسخگویی مستقیم مسئولین به سامانه 11 1 فراهم نمود .
مدیر کل بازرسی استانداری خاطر نشان کرد :حضور مسئولین و ارتباط مستقیم آنها با ارباب رجوع بروکراسی اداری را کوتاه نموده و سرعت پاسخگوئی را افزایش میدهد و این مهم رایکی از اهداف دولت تدبیر و امید در استان دانست
وی گفت حضور معاونت عمرانی استانداری ، مدیر کل راه جنوب استان ،صنعت و معدن جنوب ، ثبت اسناد ، فرماندار کرمان و همچنین مدیر عامل بانکهای سپه و رفاه و صندوق کار آفرینی امید در سایت سامد و پاسخگویی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح شده ارباب رجوع  و پیگیری توسط مدیران ذیربط رایکی از اهداف سامانه عنوان کرد
بازیان افزود حضور مسولان دستگاها طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد