مدیرکل بازرسی استانداری گفت در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارشناسان استان که به شناخت و اجرای صحیح شاخص های ارزشیابی منتهی می شود میتواند بستر مناسبی برای تحول استان باشد
به گزارش روابط عمومی دفتر بازرسی و عملکرد استانداری ظهریکشنبه  در جلسه کارگروه ارزیابی مدیران و فرمانداران در محل دفتر بازرسی، باژیان گفت ارزشیابی مدیران و فرمانداران ،کارشناسان  طبق آیین نامه اجرایی و با تدوین برنامه زمانبندی که در دست تهیه می باشد آغاز گردیده.
وی خاطر نشان کرد ارزیابی عملکرد دستگاهها توسط کارشناسان دفتر بازرسی  سالانه اجرا میشود و گزارش به صورت مستقیم به استاندار ارائه میگردد و از  مدیران و کارشناسان برتر استان  طی مراسمی قدردانی میگردد