محمد باژیان مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در بازدید سرزده از کشتارگاه دام  شهر کرمان  بر رعایت اصول بهداشتی در کشتار دام و حفظ سلامت آحاد مردم تاکید کرد.


در راستای اجرای مصوبه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان که بازرسی از کشتارگاه ها ی استان به دفتر بازرسی استانداری محول شد، مدیرکل بازرسی به اتفاق مدیر کل دامپزشکی، رئیس اداره دامپزشکی  شهرستان کرمان و تنی چند از کارشناسان مربوطه از کشتارگاه دام شهر کرمان  بازدید و پس از آن جلسه ای با مدیران جدید کشتارگاه در محل دفتر کشتارگاه تشکیل و ضمن تشکر از اقدامات انجام شده که موجب سلامت بهتر گوشت شده، نقاط ضعف مشاهده شده را بررسی و مقرر شد ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به رفع آنها اقدام گردد.