مدیر کل بازرسی، مدیریت عنلکرد و امور حقوقی از ادارات کل اقتصاد و دارایی، بهزیستی و هم چنین صندوق کارآفرینی امید بازید که در این بازدیدها جلساتی را با مدیران تشکیل و با توجه به تشریف فرمائی رئیس محترم جمهور به استان کرمان و نامه ها و پیام های دریافت شده،گفت: ادارات می بایست ستادهایی تحت عنوان ستاد رسیدگی و پاسخگویی به نامه ها تشکیل دهند  که در این راستا مدیران ادارات از تشکیل کارگروه ها و اقدامات انجام شده در این خصوص گزارشاتی را به ایشان ارائه دادند . هم چنین مدیر صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: که تاکنون بیش از 7000 درخواست به صندوق ارجاع شده که در حال پایش و رسیدگی به آنها هستیم و تلاش خواهیم کرد با توجه به ظریفیت نیروی انسانی موجود حداکثر اقدام لازم صورت پذیرد.